pár informací o zakonech

a vyhláškách

Přehled zákonů a vyhlášek, kterými se řídí příprava, organizace a běh dětských letních táborů. Plné znění najdete na stránkách MVČR.

Seznam zákonů a vyhlášek
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR
 • 83/1990 Sb.– Zákon o sdružování občanů
 • 84/1990 Sb.– Zákon o právu shromažďovacím
 • 114/1992 Sb.– Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
 • 2/1993 Sb.– Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • 101/2000 Sb.– Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 121/2000 Sb.– Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • 106/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • 274/2003 Sb.– Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
 • 135/2004 Sb.– Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • 137/2004 Sb.– Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • 148/2004 Sb.– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • 252/2004 Sb.– Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 81/2005 Sb.– Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)