Všeobecné obchodní a platební podmínky

Smluvní podmínky pro účast dítěte na letním dětském táboře, uzavřené mezi provozovatelem tábora a „objednatelem“ (zákonným zástupcem) dítěte. 

Šárka Vránová, Česká 13, 356 01 Lomnice,  IČO: 61762806,jako pořadatel dětského tábora (dále jen „provozovatel“)

Adresa tábora: Tábor Ranč Vránov, 356 01 Lomnice

Telefon:  773 496 660

Email:      tabor.vranov@seznam.cz

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte (dále jen „objednatelem“) se řídí ustanovením Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníka, za účelem řádného zajištění tábora, k čemuž mu objednatel uděluje souhlas.

 1. Přihlášení dítěte na tábor probíhá formou elektronické rezervace místa na vybraný termín pořádaného tábora na internetových stránkách www.tabor-ranc-vranov.czviz přihlašovací manuál
 2. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickým odesláním provozovateli vzniká v okamžiku jejího doručení předběžná  rezervace pobytu s platností 7 pracovních dní, do této lhůty musí být zaslána zálohová platba.
 3. Platba fakturou

V případě čerpání z prostředku FKSP nebo příspěvků od zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je zapotřebí nám zaslat požadavek na její vystavení emailem, ve kterém uvedete veškeré informace potřebné k jejímu vyhotovení vč. fakturačních údajů plátce, př . objednávku od Vašeho zaměstnavatele.    

 V tomto případě se neplatí zálohová platba, závazná je splatnost faktury .

Emailová adresa:  tabor.vranov@seznam.cz

 1. Elektronické zaslání faktury ( písemného materiálu, potvrzení pobytu, potvrzení o platbě, potvrzení objednávky apod.) je zdarma, v případě požadavku na zaslání faktury poštou účtuje provozovatel manipulační poplatek ve výši 100,- Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na tábor.
 2. Platba převodem na běžný účet

Číslo účtu a variabilní symbol platby obdržíte v automatické odpovědi v případě přijetí dítěte do rezervací, do poznámek pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce.

Za každé přihlášené dítě musí být platba provedena samostatně z důvodu odlišných variabilních symbolů.

 1. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné výše ceny tábora převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.
 2. Cena pobytu zahrnuje ubytování (chatky 4 – 6 místné), stravování zajišťující plnohodnotnou a pestrou stravu, pod dohledem zdravotníka tábora. Složení jídelníčku mimo jiné také dozoruje při každé kontrole krajský hygienik. Jídelníček je složen z oblíbených dětských jídel, jsou zohledněny chutě teenagera i dítěte ve věku 7 let. Jsme velkokapacitní kuchyně, nejsme KFC ani MC. Jsme dětský tábor. Děti dostávají jídlo 5x denně (snídaně, svačina, oběd vč. polévky a hlavního jídla, svačina, večeře a v případě nutnosti druhá večeře) a pitný režim 24 hodin denně k dispozici (teplé i studené nápoje).
 3. Storno poplatky .

V případě zrušení závazné rezervace tábora je stornovací poplatek v termínu do 30 dnů před zahájením akce  50 % z ceny, v kratším termínu si provozovatel vyhrazuje právo na zrušení storno poplatku (případně můžete sehnat náhradníka) . Rezervační záloha je nevratná.

Nenastoupí-li dítě na LDT a je-li v průběhu tábora odvezeno, není možné úhradu za pobyt vracet. Částka je po příjezdu dětí čerpána na nákup odměn, spotřebního materiálu, léků, poskytnutí ubytování, nákup potravin, výlety, provozní a režijní výdaje atd.

 1. V případě, že rezervace není ve lhůtě 7 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury pro zaměstnavatele) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit rezervaci a nabídnout pobyt jinému zájemci.
 2. Zrušení pobytu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

 1. Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu.
 2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
 3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky, bezinfekčnosti, popř. nedodání zdravotního posudku dítěte). Souhlas se zpracováním osobních údajů a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.
 4. V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.
 5. V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci – Koronavirus)
 6. V případě neuskutečnění pobytu před zahájením vlastní akce dle odstavce d) a e) má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.
 7. V případě zrušení pobytu se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení o zrušení pobytu.
 8.  Účastník tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky nebo škody na majetku provozovatele tábora. 

V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu. V případě nezvladatelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel tábora vyhrazuje právo jej vyloučit.

 1. Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje provozovateli uhradit veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
 2. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu dítěte na tábor (zdravotní filtr) budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské) vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele. Ze zákona nemůžeme dětem ordinovat léky a proto pokud Vaše dítě užívá léky, musí být předepsané lékařem a tato skutečnost uvedena v Lékařském posudku dítěte. Léky označené a nadepsané musí být při nástupu dítěte předány zákonným zástupcem přímo zdravotníkovi tábora. Dítě nesmí mít léky u sebe.
 3. Společné ubytování je na základě platné legislativní úpravy možné pouze u dětí stejného pohlaví.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo přísného zákazu používání mobilních telefonů !

Nedávejte je prosím dětem, jsou na táboře zbytečné a jen dělají neplechu. Dítě jede na tábor, aby se osamostatnilo, bylo v kolektivu a v přírodě, kde není signál. 

 1. Vzhledem k výchovným, zdravotním, hygienickým důvodům a v souvislosti s táborovým programem a především z důvodu porušení bezinfekčnosti  je v průběhu tábora

 zákaz návštěv, zákaz donášení  potravin, nápojů  a sladkostí  dětem do tábora.

Provozovatel tímto vychází vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví  ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

 1. Na základě zajištění protiepidemických opatření je zakázáno si na tábor přivézt jakékoliv vlastní jídlo a pití (sladkosti, brambůrky, nápoje aj.).

Platí i pro příjem balíčků na táboře ať už osobně či dopravní společností, jakékoliv balíčky Vám budou neotevřené vráceny při odjezdu dítěte z tábora.

 1. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení  dětí v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (vč. airsoftových), pyrotechnika. Časopisy a knihy s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady apod.
 2. Provozovatel přejímá hmotnou zodpovědnost pouze za cennosti (peníze) , které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu tábora ponechalo u sebe, nenese provozovatel zodpovědnost.
 3. K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.
 4. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.
 5. S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora, je dítě povinné při akci dodržovat táborový řád *, který zahrnuje pravidla slušného chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod, chrání naše vybavení a především zajistí, abychom Vám vrátili Vaše dítě do péče v pořádku. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor seznámit své dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a pravidly.
 • Dítě nesmí opustit bez souhlasu vedoucího areál tábora.
 • Je povinno dbát pokynů vedoucího při pobytu v lese, při hrách, na výletech, při koupání.
 • Nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.
 • Musí respektovat pokyny vedoucího.
 • V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu.
 • V případě šikany či násilí je potřeba ihned upozornit jakoukoliv dospělou osobu (vedoucího).
 • Dítě by mělo dodržovat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka tábora.
 1. Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným k pobytu, použijte prosím náš přehledný seznam věcí - doporučeného oblečení a vybavení *.
 2. Termíny příjezdů a odjezdů na jednotlivé táborové turnusy jsou vždy aktuálně k dispozici na našich webových stránkách. Doprava na tábor je individuální, své dítě si musíte dopravit na tábor a zpět sami. Děkujeme za pochopení.
 3. Nástup na tábor je v den zahájení objednaného turnusu mezi  15.00  – 16.00 hodinou. Z důvodu obtížnější příjezdové cesty a míst k parkování. Stravování začíná večeří.
 4. Odjezd z tábora . Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného turnusu vždy mezi  10.00 – 11.00 hodinou. Stravování končí snídaní.
 5. Pošta jezdí do tábora denně, pište prosím svým dětem, čekají na dopisy.
 6. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 7. Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem.

 

Hygienická a epidemiologická opatření pro účast na akci, které jsou součástí programu, u nezletilého účastníka zajistí zákazník. Jedná se zejména o očkování nebo doložení výsledku testů (včetně COVID-19), případně předložení dalších dokladů či potvrzení v rozsahu dle hygienicko epidemiologických opatření účinných v době konání tábora. Nesplnění této povinnosti bude důvodem nemožnosti poskytnutí sjednaných služeb, za které odpovídá zákazník. Zákazník je povinen aktivně se informovat, či zjišťovat zdravotní požadavky pobytu. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na pandemickou situaci  ohledně nemoci Covid 19 – SARS 2, se mohou podmínky pobytu na letním dětském táboře měnit. 

Děkujeme za Váši objednávku a budeme se těšit na spolupráci

Tým tábora Vránov